Salvador Auto-Sodomizes The Dream

1989 | Salvador Auto-Sodomizes The Dream

Oil on canvas © Michael Wilton

The Ozone
Previous
The Ozone
Taken
Next
Taken